Terms and conditions

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE PRODAJE DOVOLILNIC

(v veljavi od: 01. 05. 2020)

 1. OPREDELITEV, DEFINICIJE
  1. Na spletni strani Ribiške družine Tolmin omogočamo spletni nakup ribolovnih dovolilnic (v nadaljevanju: dovolilnice) in s tem neposredno sklepanje pogodb na daljavo. Gre za pogodbeno razmerje med izvajalcem storitve, Ribiško družino Tolmin (v nadaljevanju: RD Tolmin) in kupci dovolilnic. Storitev spletne prodaje je predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.
  2. V teh splošnih pogojih imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:
 • splošni pogoji: ti splošni pogoji spletne prodaje.
 • spletna stran: spletna stran Ribiške družine Tolmin.
 • upravljavec: upravljavec spletne strani, to je Ribiška družina Tolmin, Trg 1. maja 7, SI-5220 Tolmin, ki jo zastopa predsednik Milan Berlot.
 • izvajalec storitve spletne prodaje: Ribiška družina Tolmin
 • kupec: uporabnik spletne strani, ki kupi dovolinico.
 • uporabnik: vsak obiskovalec spletne strani.
 • registriran uporabnik: uporabnik, ki je na podlagi registracije pridobil uporabniško ime in geslo.
 • izdajatelj ribolovne dovolilnice: Ribiška družina Tolmin.
 • plačilna sredstva: plačilna sredstva, ki jih lahko uporabniki uporabijo za plačilo ribolovnih

 

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV TER UPORABA PRAVA
  1. Šteje se, da s spletnim nakupom dovolilnice kupec soglaša s splošnimi pogoji spletne prodaje.
  2. Splošne pogoje izdaja upravljavec spletne strani in se lahko kadarkoli spremenijo, ne da bi upravljavec moral o tem uporabnike posebej obveščati. Uporabniki so se s splošnimi pogoji dolžni seznaniti.

 

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
  1. Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih prek spletne strani ponuja upravljavec, so »takšne, kot so«. Informacije, objavljene na spletnem mestu so informativne narave. Upravljalec spletne strani si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletni strani, vendar za to ne jamči.
  2. Uporabnik spletno stran uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletne strani (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.) ter nemoteno in varno prejemanje elektronske pošte. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljavec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov).
  3. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti glede hrambe in varnostnega kopiranja podatkov uporabnikov, objavljenih ali vnesenih na spletno stran. V primeru morebitne izgube podatkov za izgubo ne odgovarja.
  4. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletne strani in/ali nabor storitev, ki jih spletna stran ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila, kompenzacije na drugačni podlagi ali odškodnine, sme pa odstopiti od pogodbe skladno s temi Splošnimi pogoji.
  5. Ribolov je dovoljeno izvajati le na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice. Izdajatelj ribolovnih dovolilnic je izvajalec ribiškega upravljanja (v primeru sladkovodnega ribolova), tj. Ribiška družina Tolmin.
  6. Upravljavec spletne strani/ izvajalec storitve ne prevzema odgovornosti za elektronska sporočila z ribolovnimi elektronskimi dovolilnicami po trenutku, ko takšno elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven nadzora upravljalca.
  7. Upravljavec spletne strani/ izvajalec storitve ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo objavljeni oglasi. Prav tako upravljavec spletne strani/ izvajalec storitve ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev, vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletne strani ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku, njegovem uporabniškem računu ali njegovih objavljenih ali neobjavljenih oglasih.
  8. Upravljavec / izvajalec storitve uporabniku odgovarja izključno v mejah, ki jih določajo ti Splošni pogoji. Kakršnakoli drugačna odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljavcu/ izvajalcu storitve. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljavca oz. in izvajalca storitve.

 

 1. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN STORITVE PRODAJE DOVOLILNIC
  1. Spletna stran in storitev prodaje dovolilnic, ki jih ponuja, so namenjeni izključno fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba storitve ni dovoljena.
  2. Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletni strani.
  3. Z uporabo spletne strani in registracijo uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 15 let, b) da registracijo opravlja v svojem imenu, c) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati.
  4. Uporabnik se zaveže storitve spletne strani uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh splošnih pogojev. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.
  5. Prepovedana je uporaba spletne strani ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte).
  6. Upravljavec si pridržuje pravico do preverjanja objav registriranih uporabnikov in njihovega izbrisa, blokade objave celotne vsebine ali dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da objava krši predpise ali te splošne pogoje.
  7. Uporabnik spletne strani je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletne strani k drugim uporabnikom strani.
  8. Za uporabo storitev spletne strani kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do storitev dostopa, pred zlorabami, prevzema uporabnik vso odgovornost, vključno z odškodninsko odgovornostjo.

 

 1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNE STRANI- STORITVE PRODAJE DOVOLILNIC
  1. Uporaba spletne strani je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.
  2. Ob prvem obisku spletne strani bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletne strani, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletne strani bo spletni strežnik spletne strani samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.
  3. Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletne strani in podatkov o tem, katere povezave na spletni strani uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo prepoznave načina uporabe spletne strani za posameznega uporabnika. S tem upravljavec spletne strani ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletne strani.
  4. Uporabnik soglaša, da sme upravljavec spletne strani ob nakupu ribolovne dovolilnice zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bil opravljen nakup ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom.
 2.  

 3. REGISTRACIJA
  1. Uporabnik spletne strani – storitve za prodajo dovolilnic postane registrirani uporabnik z registracijo na strani spletne prodaje, z izbiro opcije ‘Ustvarite račun’.
  2. Ob registraciji je dolžan uporabnik v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, številko osebnega dokumenta ter elektronski naslov, ki je hkrati uporabniško ime uporabnika.
  3. V primeru spremembe podatkov iz prejšnje točke je dolžan uporabnik upravljavcu spletne strani sporočiti v treh delovnih dneh po elektronski pošti na naslov info@ribiska-druzina-tolmin.si.
  4. Z registracijo uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati.
  5. Uporabnik z oddajo registracijskega obrazca jamči, da so sporočeni podatki točni in pravilni.
  6. Z registracijo na spletni strani – za storitev prodaje dovolilnic, se uporabnik strinja, da lahko upravljavec spletne strani oz. izvajalec storitve njegove osebne podatke, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji, uporablja tudi za obveščanje v zvezi z izvajanjem storitve prodaje dovolilnic. Pod pogojem, da je uporabnik to izrecno posebej dovolil, se strinja, da lahko upravljavec spletne strani njegove osebne podatke uporablja za druge namene kot jih opredeljuje pravno obvestilo oz. ti splošni pogoji uporabe spletne strani- storitve prodaje dovolilnic. Dovoljenje se nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila).
  7. V primeru, da upravljavec spletne strani ugotovi, da je uporabnik pri registraciji sporočil netočne ali nepravilne podatke ali ni v roku sporočil njihove spremembe ter v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, je upravičen ukrepati na načine določene v teh Splošnih pogojih.
  8. Registriran uporabnik lahko uporabniški račun kadarkoli prekine brez navajanja razloga. Zahtevo za izbris je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@ribiska-druzina-tolmin.si. Upravljavec spletne strani se zaveže, da bo registriranega člana izbrisal iz evidence registriranih uporabnikov v roku desetih delovnih dni.
  9. Sprememba uporabniškega imena je mogoča na podlagi utemeljene zahteve upravljavcu spletne strani. Zahtevo je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@ribiska-druzina-tolmin.si.

 

 1. POGOJI NAKUPA IN VELJAVNOST RIBOLOVNIH DOVOLILNIC
  1. Spletna stran omogoča uporabnikom nakup vseh vrst ribolovnih dovolilnic, ki jih izdaja Ribiška družina Tolmin. To so dovolilnice za Revir 1, dovolilnice Ujemi&Spusti ter dovolilnice za Jezero. Na voljo so dnevne in večdnevne dovolilnice, pri čemer te veljajo zaporedno število dni.  Nakup ribolovne dovolilnice za izbrane revirje oz. območja je mogoč pod pogojem, da Ribiška družina Tolmin ribolova ni omejila ter najvišja kvota izdanih dovolilnic za izbrani termin še ni presežena, v kolikor je za posamezne revirje določena. Prodaja ribolovnih dovolilnic je časovno omejena z izbranim plačilnim sredstvom, tako da je zagotovljena njihova pravočasna dostava. Popusta za člane RZS v spletni prodaji ni mogoče uveljavljati, saj sistem ne omogoča preverjanja veljavnosti članstva. Nakup dovolilnice je možen v slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem in francoskem jeziku, upravljalec spletne strani pa si pridržuje omogočiti nakup tudi v drugih tujih jezikih.
  2. Nakup ribolovnih dovolilnic v celoti poteka na daljavo preko svetovnega spleta.
  3. Prodajna cena izbrane ribolovne dovolilnice oz. ribolovnih dovolilnic je označena pri posamezni izbrani ribolovni dovolilnici. Predstavlja končno ceno ribolovne dovolilnice, ki jo plača uporabnik, v katero je že vključen davek na dodano vrednost.
  4. Dostava ribolovnih dovolilnic poteka izključno v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov uporabnika. Šteje se, da je dostava ribolovne dovolilnice zaključena, ko je ribolovna dovolilnica v elektronski obliki dana uporabniku na razpolago za tisk ali prenos.
  5. Ribolovno dovolilnico za Revir 1 in dovolilnico za Jezero je uporabnik dolžan obvezno natisniti, saj je na njej dolžan sproti beležiti uplenjene ribe. Ribolovno dovolilnico Ujemi&Spusti lahko uporabnik natisne ali shrani na pametni telefon v pdf. obliki. Pri izvajanju ribolova mora imeti uporabnik s seboj tudi osebni dokument, s katerim ribiškemu čuvaju izkaže istovetnost.
  6. Za pravilno delovanje in varnost svojega informacijskega sistema oz. dostavljivost elektronske pošte znotraj svojega sistema je odgovoren uporabnik sam. Uporabnik je dolžan poskrbeti, da je dostava elektronskega sporočila s potrditvijo naročila v elektronski obliki mogoča. Ribolovne dovolilnice se v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, štejejo za »digitalno vsebino«.
  7. Ribolovne dovolilnice so izdelane in shranjene v elektronski obliki. Ribolovna dovolilnica je izdana imensko na uporabnika oz. osebo, za katero je slednji ribolovno dovolilnico kupil, je neprenosljiva in veljavna le, če se z njo lahko identificira njen imetnik. Veljavnost dovolilnice se lahko preverja tudi prek QR kode.
  8. Kadar uporabnik (ribič) skladno s predpisi upravičenost do ribolova izkazuje z ribolovno dovolilnico v fizični obliki, je dolžan vanjo takoj vpisovati uplen (velja za dovolilnice Revir 1 in Jezero). Po zaključku ribolova je dolžan ribolovno dovolilnico z vpisanimi podatki o uplenu nemudoma vrniti izvajalcu ribiškega upravljanja osebno ali po pošti. Namesto tega lahko podatke o uplenu v roku enega dneva sporoči Ribiški družini Tolmin na info@ribiska-druzina-tolmin.si.
  9. Uporabnik (ribič) je dolžan pri ribolovu upoštevati veljavne predpise. V primeru sladkovodnega ribolova v Republiki Sloveniji so to zlasti Zakon o sladkovodnem ribistvu (ZSRib), Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah in Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah. Prav tako zanj veljajo pravila, ki jih določi Ribiška družina Tolmin.
  10. Ne glede na izdano ribolovno dovolilnico si Ribiška družina Tolmin pridržuje pravico, da v izrednih okoliščinah (npr. zastrupitev ali pomor rib) ribolov prepove ali omeji. Uporabnik se lahko v tem primeru v zvezi z zamenjavo dovolilnice za drugo vrsto oz. termin oz. vračilom dovolilnice ter vrnitvijo kupnine obrne neposredno na Ribiško družino Tolmin.
  11. Ribolovna dovolilnica vsebuje vse podatke skladno z davčnimi predpisi, zlasti z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, in šteje kot račun.
  12. V dovolilnico so vključeni varnostni elementi, ki onemogočajo ponareditev. Dejanje ponarejanja je kaznivo dejanje.
  13. Registrirani uporabnik jamči in odgovarja za izpolnjevanje pogojev iz teh splošnih pogojev.

 

 1. TEHNIČNA IZVEDBA NAKUPA RIBOLOVNIH DOVOLILNIC
  1. Za nakup dovolilnic registracija ni obvezna. Uporabnik lahko začne postopek nakupa dovolilnice tudi brez registracije, za zaključek nakupa pa je obvezen vnos naslednjih podatkov: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, številka osebnega dokumenta ter elektronski naslov.
  2. Uporabnik lahko postane registrirani uporabnik z izbiro opcije ‘Ustvari račun’ v registracijskem obrazcu ob zaključku nakupa.
  3. S klikom na posamezno ribolovno dovolilnico se vam prikažejo: povzetek ribolovnih pravil, zemljevid in cena. Pred nakupom pozorno preberite ribolovna pravila, opis revirjev, dovoljene vabe in načine ribolova na ribiska-druzina-tolmin.si.
  4. Ko se odločite za nakup, izberite datum ribolova (oz. začetni dan pri večdnevnih dovolilnicah) in kliknite na gumb ‘Dodaj v košarico’. Datuma dovolilnice v košarici ni mogoče popravljati, lahko pa naročilo stornirate, tako da dovolilnico izbrišete. Za dokončanje nakupa izberite opcijo ‘Na blagajno’ in v naslednjem koraku vnesite vaše osebne podatke.
  5. Izbrane dovolilnice je mogoče plačati s plačilnimi in kreditnimi karticami MasterCard, Visa ter prek PayPala.
  6. Plačilo je potrebno opraviti ob oddaji naročila preko spleta in je pogoj za izdajo ribolovne dovolilnice. Plačilo s tujo bančno kartico ni dovoljeno, t. j. plačnik je lahko samo oseba, ki je navedena kot imetnik uporabljene bančne kartice. Plačilo za pravno osebo lahko z bančno kartico, katere imetnik je ta pravna oseba, opravi le njen upravičen zastopnik. V primerih, ko imetnik bančne kartice ni državljan države, v kateri ima izvajalec storitve sedež, ko gre za uporabo bančne kartice, ki ni bila izdana v državi, v kateri ima izvajalec storitve sedež ter v primerih, ko prejemnik ribolovne dovolilnice in plačnik nista ista oseba, si upravljalec pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika; zlasti sme zahtevati pisno izjavo preko elektronske pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročene dovolilnice. Plačilo se šteje za izvršeno z dnem oddaje naloga banki.
  7. Če je plačilo z izbranim plačilnim sredstvom mogoče, se plačilo izvrši, s čimer je oddaja naročila zaključena. Z oddajo naročila uporabnik potrjuje, da se strinja in sprejema te splošne pogoje.
  8. Upravljavčev informacijski sistem samodejno generira in uporabniku odpošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila, katero vsebuje vse bistvene podatke o oddanem naročilu. Dostava potrditve naročila steče takoj po zaključku nakupa (t. j. po tem, ko bančni sistem upravljavca zabeleži priliv kupnine). Hkrati se v elektronski obliki generira in shrani ribolovna dovolilnica. Uporabnik lahko ribolovno dovolilnico prenese v svoj informacijski sistem in jo na takšen način trajno hrani.
  9. Upravljalec v svojem informacijskem sistemu obdrži elektronsko kopijo ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj v elektronski obliki.
  10. V dovolilnico so vključeni varnostni elementi, ki onemogočajo ponareditev. Dejanje ponarejanja velja za kaznivo dejanje.
  11. Ribolovno dovolilnico za Revir 1 in dovolilnico za Jezero mora kupec obvezno natisniti, saj je na njej dolžan sproti beležiti uplenjene ribe. Ribolovno dovolilnico Ujemi&Spusti lahko natisne ali shrani na svojem pametnem telefonu v pdf. obliki. Pri izvajanju ribolova mora imeti s seboj tudi osebni dokument, s katerim izkazuje istovetnost.
  12. V primeru čuvajske kontrole je kupec (ribič) čuvaju dolžan pokazati dovolilnico v natisnjeni obliki ali v .pdf obliki na svojem telefonu. Veljavnost dovolilnice se preverja preko QR kode.
  13. Z nakupom dovolilnice kupec potrjuje seznanitev in soglašanje z ribolovnimi pravili upravljavca. Ribolov se izvaja na lastno odgovornost.
 2.  

 3. ODSTOP OD NAKUPA
  1. Uporabnik lahko postopek nakupa ribolovne dovolilnice ali dovoljenja prekine, vse dokler ne izvede plačila. Upravljavec spletne strani/ izvajalec storitve v tem primeru ni upravičen zaračunati nobenih stroškov. V primeru, če plačilo ni izvedeno v roku, določenem za posamezno plačilno sredstvo, se naročilo avtomatično šteje za stornirano.
  2. Odstop od naročila po zaključku nakupa (t. j. po tem, ko informacijski sistem upravljavca zabeleži ribolovno dovolilnico) zaradi narave ribolovnih dovolilnic in načina preverjanja njihove veljavnosti ni več mogoč.
  3. V primeru, da želi uporabnik od nakupa dovolilnice odstopiti po zaključku nakupa, če pride do izrednih omejitev ali prepovedi ribolova in v drugih podobnih primerih, se lahko uporabnik v zvezi z zamenjavo dovolilnice za drugo vrsto oz. termin oz. vračilom dovolilnice ter vrnitvijo kupnine obrne neposredno na Ribiško družino Tolmin.

 

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA SPLETNE STRANI Poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih, upravljalec zagotavlja:
 • da bo storitve in funkcionalnosti spletne strani skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
 • da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletne strani ali storitev, ki jih spletna stran ponuja, v najkrajšem možnem času.
 • da si bo prizadeval registrirane uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletne strani ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih spletna stran omogoča, ter razlogih za takšne izpade.
 • ter si pridržuje pravico, da upravljanje spletne strani prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.
 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA SPLETNE STRANI

Uporabnik spletne strani je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:

 • dolžan uporabljati spletno stran ter storitve, ki jih ta omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljavca.
 • dolžan uporabljati spletno stran in storitve, ki jih ta omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljavcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
 • se je dolžan vzdržati vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletne strani, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletne strani.
 • dolžan upravljavca spletne strani obvestiti o izpadu v delovanju spletne strani, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@ribiska-druzina-tolmin.si.
 • dolžan ugovarjati računu s pisno reklamacijo v roku 8 dni od prejema.
 • je odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
 • dolžan vstopiti v morebitem pravdnem postopku proti upravljavcu zaradi kršitev predpisov ali pravic tretjih oseb v pravdni postopek kot intervenient na strani upravljavca/ izvajalca storitve ali vstopiti v pravdo na strani tožene stranke, če so zato izpolnjeni pogoji in če je podlaga za zahtevek uporabnikovo ravnanje (aktivno, dopustitev sli opustitev), ki je bilo v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji ali je kršilo pravice tretjih oseb.
 • dolžan upravljavcu/ izvajalcu storitve povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi ali opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

 

 1. PRITOŽBE, PRIJAVA, OBRAVNAVA KRŠITEV
  1. Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, pogojev uporabe spletnega strani, obveznosti uporabnikov spletne strani, kadar gre za zlorabo njihovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljavcu spletne strani na elektronski naslov info@ribiska-druzina-tolmin.si.
  2. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljavec spletne strani se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
  3. Kadar upravljavec spletne strani sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko poleg v teh splošnih pogojih določenih ukrepov takoj začasno onemogoči vstop uporabniku. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljavec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen trajno onemogočiti dostop uporabniku ter mu onemogočiti novo registracijo. O tem je dolžan upravljavec spletne strani uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov. Uporabnik v navedenih primerih iz te točke ni upravičen do odškodnine ali drugačnega nadomestila, ne glede na pravno podlago. Uporabnik sme z utemeljenim pojasnilom zaprositi za podaljšanje roka za odpravo kršitev. Upravljavec lahko prošnji ugodi ali jo zavrne ob upoštevanju vseh okoliščin primera. V primeru nespoštovanja dodatnega roka za odpravo kršitev velja isto kot velja za nespoštovanje primarnega petdnevnega roka.
  4. V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljavec spletne strani takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.
 2.  

 3. REŠEVANJE SPOROV
  1. Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje spletne strani, glede storitve prodaje dovolilnic ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na Ribiško družino Tolmin po telefonu ali na elektronski naslov info@ribiska-druzina-tolmin.si. Na isti naslov je uporabnik dolžan pred sprožitvijo postopkov pred upravnimi ali sodnimi organi zaradi zaščite svojih interesov nasloviti tudi svoje pritožbe in zahtevke.
  2. V primeru sporov med upravljavcem spletne strani/ izvajalcem storitve in uporabnikom, jih bosta skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo takšne spore reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu upravljavca.